Francesco Design / Odstąpienia od umowy

odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy na projekt wnętrz czyli umowy o dzieło

W celu odstąpienia od Umowy prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod treścią i wysłanie go na adres biuro@francescodesign.pl w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru.

 1. Zmawiającemu (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub na adres mailowy: biuro@francescodesign.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wykonawcę, Wykonawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 5. Wykonawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie o dzieło (tutaj wykonawca) spóźnia się z wykonaniem dzieła, jednocześnie zachodzi prawdopodobieństwo, iż dzieło nie zostanie wykonane w terminie, będące w konsekwencji działania tylko wykonawcy.
 7. Art. 635 k.c. stanowi: Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
 8. Zamawiający może odstąpić od umowy także wtedy, gdy przyjmujący zamówienie (wykonawca) wykonuje dzieło sprzecznie z umową. Zanim jednak, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć mu nowy termin. Który będzie stosowny do wprowadzenia zmian.
 9. Art. 636 k.c. stanowi: 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.
 10. Zamawiający może odstąpić od umowy także wtedym gdy współpraca trwa, dzieło powstaje (nie zostało ukończone) i istnieją przesłanki iż dzieło zostanie wykonane w uzgodnionym terminie.
 11. Art. 644 k.c. stanowi: Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku taki zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.